Over Scouting Haagse Beemden

Welkom bij SCOUTING HAAGSE BEEMDEN. Hieronder treft u belangrijke informatie aan voor de gang van zaken binnen onze groep.

INLEIDING

Scouting is wereldwijd de grootste en bekendste jeugdorganisatie. Scouting draait op basis van vrijwilligerswerk. De contributiebijdragen komen daarom geheel ten goede aan de programma’s, materialen en lidmaatschap aan Scouting Nederland. Scouting in het algemeen is een stichting en is er dus niet op uit om winst te maken, maar probeert kinderen van 5 tot 17 jaar een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding te bezorgen, die er op gericht is om zonder onderscheid in geloof of ras samen activiteiten te ondernemen. De speltakken van Scouting Haagse Beemden zijn onderverdeeld in:


Zie speltakken voor opkomsttijden
shb logo

Bekijk onderstaand filmpje om een goede indruk te krijgen waar het bij SHB om gaat
Met dank aan Rondom Breda
Om dit filmpje te downloaden kunt u hier klikken.

Organisatie SHB


Informatie over de organisatie van Scouting Haagse Beemden

Het Verenigingsbestuur
Samenstelling
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- groepsbegeleidster
- materiaalbeheerder
- afgevaardigd Voorzitter Beheersstichting

 

Taken
- Voorbereiden en begroten
- begroten en jaarverslag
- beheer bezittingen
- werving financiën
- beheer bezittingen

Organogram SHB organisaties

organogram SHB


De vereniging is een rechtspersoon ten dienste van de Scoutinggroep Scouting Haagse Beemden. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijkse bestuur houdt zich bezig met voorwaarde scheppende zaken zodat de speltak leiding zich zoveel mogelijk kunnen bezighouden met het reilen en zeilen van hun speltak.

Groepsraad
In de groepsraad vindt overleg plaats tussen de leiding van de verschillende speltakken.
In dit overkoepelende orgaan van alle speltakken hebben zitting: de voorzitter, de secretaris de groepsbegeleider en alle leid(st)ers

Op eigen initiatief kunnen ook de overige verenigingsleden, enkele ouders van jeugdleden en eventueel deskundigen aanwezig zijn.


Zie ook het Huishoudelijk reglement en de oprichtingsacte van de vereniging

 

Categorie: Over Scouting Haagse Beemden